תנאי השימוש באתר

שלום וברוך הבא לאתר braumers.co.il (להלן: "האתר"). מפעיל האתר (להלן: "המפעיל" ו/או "החברה") מאשר גישה אל אתר אינטרנט זה המצוי בשליטתו והידוע בשמו " braumers " וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתר, הכל בכפיפות לתנאי השימוש המפורטים להלן.

אתה מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, ושאתה מסכים להשתמש באתר בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. אתה מסכים לקרוא את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר.

אנו עשויים לשנות ו/או לערוך ו/או לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת. אתה מוזמן לבדוק את העמוד מדי פעם כדי לוודא שאתה מכיר את כל השינויים. הגרסה האחרונה 010208 פורסמה ביום 14.09.20

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

 1.               הקדמה

1.1.        תנאים אלה, חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.2.        תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים.

1.3.        בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה "משתמש", כוונת ההסכם היא ל"משתמש רשום" ו"משתמש שאינו רשום", "גולש" וכדומה (אלא אם צוין אחרת).

1.4.        האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו והמידע והחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומעומדים לרשותך כמו-שהם ("AS-IS").

1.5.        המונח "מידע" ו/או "תוכן", כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות אך מבלי למצות: כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות אך מבלי למצות, כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). כל אלה יכונו להלן: "תוכן".

1.6.        בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות לנציג המפעיל בכתובת דואר אלקטרוני sales@tdsd.co.il והמפעיל יעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

1.7.        השימוש באתר מוגבל למשתמש שהינו תושב ישראל בגיר שגילו מעל 18.

 1. מטרת האתר

2.1.        אתר זה משמש למכירת מוצרי אלקטרוניקה, חשמל ומחשבים לרבות תיקונים בתחום.

 1. תהליך הרישום לאתר

3.1.        תהליך הרישום באתר יתכן וידרוש מהמשתמש את הפרטים הבאים;

3.1.1.  פרטי כרטיס האשראי של המשתמש.

3.1.2.  תעודת זהות של המשתמש.

3.1.3.  שם פרטי ומשפחה של המשתמש.

3.1.4.  כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

3.1.5.  כתובת המגורים של המשתמש.

3.1.6.  מספר הטלפון של המשתמש.

3.2.        על פי החוק, אינך מחוייב למסור את הפרטים המצויינים לעיל, אך ללא מסירת פרטים מלאים ומדוייקים, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע הזמנות של מוצרים ושירותים.

3.3.        אתה יודע כי הגשת פרטים שגויים הינה עבירה פלילית על פי הדין.

3.4.        אם וכאשר המפעיל ימצא, כי פרטי הרישום או ההזמנה שמסרת אינם נכונים או מדוייקים, המפעיל שומר לעצמו את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד המשתמש בגין נזקים שגרם למפעיל, מי מטעמו, נותני השירותים או כל צד שלישי עקב מסירת הפרטים השגויים.

 1. השימוש באתר

4.1.        השימוש באתר הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להמחאה, השאלה או העברה בכל דרך שהיא.

4.2.        אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

4.3.        אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

4.4.        על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

4.5.        התשדורות והמידע אל האתר וממנו אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל האתר ממנו ודרכו, מוטל על המשתמש.

4.6.        אתה מסכים, שבתשדורת של מידע אל האתר או ממנו לא נוצרים כל יחסים בינך לבין המפעיל אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

4.7.        רשומות הנתונים כפי שמופיעים במחשבי המפעיל או מי מטעמו יהווה את המועד הקובע בכל עניין הקשור לשימוש באתר, לרבות, סכסוכים, מחלוקות, בין אם בבית המשפט ובין אם מחוצה לו, וכל עניין שמצריך הסתמכות על נתונים שקשורים לשימוש באתר.

4.8.        בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

4.8.1.      לגבי התוכן, החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר;

4.8.2.      לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצאות קישור אלקטרוני מן האתר;

4.8.3.      לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר;

4.9.        לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או שמאפשרת גישה לאתר.

 

 1. דוא"ל פרסומי

5.1.        אישור תנאי השימוש באתר ומסירת דוא"ל ו/או מספר טלפון של המשתמש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. אף על פי כן, המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה להנהלת האתר בכתובת  info@tdsd.co.il, וכן בשאר הדרכים המצויינות.

5.2.        כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, מפעילת האתר תהא רשאית, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי המשתמש, כפי שנרשמו באתר, ו/או להעביר פרטים של משתמשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את המשתמשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלבנטי בכל אמצעי מדיה.

 1. השירותים והמוצרים הנמכרים באתר

6.1.        הפירוט והמידע אשר מוצג עבור כל שירות או מוצר באתר מוצגים כפי שפרטים אלה ימסרו לידי החברה מנותני השירותים והספקים השונים.

6.2.        התמונות בדבר המוצרים והשירותים הנמכרים באתר הם לשם המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונות לבין המוצרים שיסופקו בפועל.

6.3.        כל טענה בהקשר לטיבו ומהימנותו של המידע כאמור המופיע במפרט המוצר או השירות תופנה לנותני השירותים והמוצרים עצמם.

6.4.        למען הסדר הטוב, החברה ממליצה למשתמשי האתר לבצע בדיקה נאותה לגבי המוצרים ונותן השירותים עצמו ומחיר השוק של המוצר או השירות אותו המשתמש מעוניין לרכוש.

6.5.        חלק מהמוצרים הנמכרים באתר נמכרים ללא הוראות הדרכה פיזיים שכן הוראות ההדרכה של מוצרים אלו נמצאים באתרי היצרן או באתר החברה. בנוסף, חלק מהמוצרים הנמכרים באתר נמכרים ללא הוראות הדרכה בעברית אלא הוראות הדרכה באנגלית כמקובל במוצרים טכנים.

6.6.        המוצרים הנמכרים באתר נמכרים כפי שהם וללא הדרכה, התקנה או שירות וזאת אלא אם נמכרה הדרכה, התקנה ושירות בנפרד. אין החברה מתחייבת למתן תמיכה, התקנה ו/או והדרכה ביחס למוצרים הנמכרים על ידה.

6.7.        חלק מהמוצרים הנמכרים באתר דורשים ידע טכני ברמה מתאימה, על הלקוח לוודא שהינו מסוגל לתפעל מוצרים אלו. במקרה והלקוח ישנה את הגדרות המוצר ויהיה צורך להחזירו לנתוני היצרן או להתאימו לשימושיו, החברה תגבה תשלום עבור שעות עבודה\טכנאי שלא יפחת מ מסך של 299 ₪ לשעת עבודה.

 1. סוללות הנמכרות באתר

7.1.        החברה אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם משימוש בסוללות הנמכרות על ידי החברה. הלקוח מודע כי קיים סיכון בשימוש בסוללות בכלל ובסוללות ליתיום בפרט וכי אין לחברה כל אחריות ביחס לסיכון זה.

7.2.        הלקוח מודע כי סוללות עלולות להתלקח בעת הטעינה/אחסנה/שימוש.

7.3.        יש לנהוג בשימוש בסוללות על פי הוראות היצרן. יש להטעין את הסוללה במכשיר המיועד לכך. אין להטעין או להשתמש בסוללה פגומה או שניזוקה או שקיים חשש לפגם כלשהו כגון נפיחות, פגיעה במעטפת, נוזל על הסוללה או ריח כלשהו מחשש להתלקחות או התפוצצות. אין להטעין סוללה ללא השגחה, יש להימצא בקרבת מקום הטעינה למשך כל זמן הטעינה לא לקצר את הסוללה לא להפיל ולהכות/למעוך את הסוללה לא לחשוף את הסוללה לגשם או ללחות גבוה. לא לשרוף את הסוללות. לא להרטיב את הסוללות. לא לחמם את הסוללה מעל 90 מעלות. לא להכניס את הסוללה למיקרוגל. יש להטעין את הסוללות על בסיס לא מוליך ולא דליק. לא לקצר את הסוללות. אסור לפתוח את הסוללות ולשנות בתוכן את הסדר של התאים. יש להרחיק את הסוללות מהישג ידם של ילדים. בכל שינוי בצורת הסוללה, שינוי צבע או ריחות, התחממות, יש להפסיק את השימוש ולזרוק את הסוללה למחזור. יש להימנע ממגע של הסוללה עם העור, עיניים והבגדים. במקרה של בליעה בעת תאונה או אם אתה חש ברע, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את האריזה של הסוללה. יש להרחיק את הסוללה מאש או מכל מקור חום גבוה. במקרה של אחסנת הסוללה ללא חיבור למכשיר. יש לאחסן את הסוללה במתקן המיועד לכך הרחק מחומרים דליקים ובבידוד מחשש של התלקחות. בסיום השימוש בסוללה יש לזרוק לפח המחזור המתאים. הוראות אלו הינם בנוסף להוראת השימוש של יצרן המכשיר איליו מיועדות הסוללות והוראות השימוש אשר מופיעות באתר החברה.

 1. מיחזור

8.1.        בהתאם להוראות חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב–2012, החברה מאפשרת למסור בחנויותיה מוצרים אלקטרוניים וחשמליים ישנים ואשר אינם בשימוש (להלן: "המוצר הישן"), בהתאם לתנאים הבאים:

א.    קבלת המוצר הישן תתבצע רק בתמורה לרכישת מוצר חדש מאותה קבוצת סיווג;

ב.    סוללות ישנות ו/או שאינן בשימוש ניתן להחזיר ללא ביצוע רכישה בחנות;

ג.      ניתן להחזיר את המוצר הישן ללא כל תמורה או תשלום;

ד.    המוצר הישן איננו מוגדר כפסולת ציוד וסוללות מזיקה, אשר עלול ליצור סיכון בריאותי או בטיחותי.

 1. אחריות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים באתר

9.1.        האחריות למוצרים ולשירותים של צדדים שלישיים הנמכרים באמצעות האתר ניתנת ע"י ספק השירותים או יצרן המוצר ולא ע"י החברה. בכל מקרה, החברה לא תחוב באחריות כלשהי בגין אותם מוצרים ושירותים.

9.2.        החברה אינה אחראית לפעולות או מחדלים של יצרני המוצרים או נותני השירותים. החברה לא תישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר, לרבות אך מבלי למצות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי והפרעה בשירות. אף אם החברה ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך.

9.3.        בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

9.3.1.      איכות וטיב המוצרים של צדדים שלישיים הנמכרים באתר ואולם החברה תעשה ככל יכולה לוודא כי הספקים ונותני השירותים מספקים מוצרים ושירותים ברמה טובה;

9.3.2.      התוכן, המידע והחומר המצוי באתר, לרבות בנוגע למוצרים והשירותים של צדדים שלישיים אותם מציעים למכירה נותני השירותים השונים;

9.4.        פרטי הצד השלישי אשר מעניק את האחריות למוצרי צדדים שלישיים באתר ימסרו ללקוח במועד ביצוע הרכישה או שיפורסמו באתר לצד פרטי המוצר הנמכר באתר.

 1. אחריות החברה לשירותיה ולמוצריה

10.1.     אחריות החברה לתיקון ו/או החלפת מוצר תינתן רק ביחס למוצריה ושירותיה כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"ו 2006 וזאת בעלות של לפחות 200 ₪ ולתקופה של עד שנה מיום ביצוע העסקה אלא אם צויין אחרת בתעודת האחריות שצורפה לחשבונית ו/או לאריזת המוצר במועד הרכישה.

10.2.     האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך עד לתום תקופת האחריות ממועד הרכישה המקורי והיא אינה מוארכת עקב תיקון או החלפה.

10.3.     האחריות של החברה מותנית בכך:

א.    צירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה;

ב.    שהמוצר לא נפגע עקב שימוש לקוי;

ג.      שלא נעשה שימוש במוצר בניגוד להוראות ההפעלה והשימוש;

ד.    שלא נגרם למוצר נזק כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו (מכה, נוזלים, קורוזיה);

ה.    שלא נעשה ניסיון לתקן או לשנות את המוצר שלא באמצעות החברה.

ו.      שלא נעשתה הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מדבקת מספר הזיהוי של המוצר.

10.4.     במידה והמוצר התקול הנמצא באחריות אינו קיים במלאי ולא ניתן לתקנו, החברה תהיה רשאית להחליף המוצר במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ובכפוף לדין.

10.5.     האחריות למוצר אינה כוללת תמיכה טכנית כלשהי ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.

10.6.     אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצר הנמסר לתיקון.

10.7.     מוצרים שנמסרו על ידי הלקוח לתיקון ולא יאספו בתוך 30 יום מועד ההודעה ללקוח על סיום התיקון, ישלחו למיחזור ו/או גריטה ו/או לפח האשפה וזאת ללא הודעה מוקדמת.

 1. הזמנות אונליין באמצעות האתר

11.1.     באתר ניתן לבצעה הזמנות ורכישה של שירותים ומוצרים המוצעים על ידי החברה וזאת בהתאם לאפיקי התשלום האפשריים של החברה. תשלום בגין השירות או המוצר יתבצע בטרם קבלת השירות או המוצר.

11.2.     בכל מקרה של דחייה בביצוע התשלום החברה תשהה את חשבון המשתמש, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.

11.3.     חשבוניות מס יישלחו למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר שהזין המשתמש במועד ההרשמה.

11.4.     מחירי המוצרים והשירותים באתר כוללים מע"מ.

11.5.     מכירת המוצרים והשירותים באתר הינה עד גמר המלאי. היה והמוצר או השירות אינו זמין עוד נציגי החברה יצרו עם המשתמש קשר לשם בחירה של מוצר חלופי או החזרת התשלום.

 1. אספקת המוצר

12.1.     החברה תפעל לאספקת המוצר או השירות הנרכש באמצעות האתר למשתמש בעל כתובת בישראל, וזאת תוך 21 ימי עבודה מביצוע הרכישה.

12.2.     דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.

12.3.     למשתמש הרוכש מוצר באתר יש את האפשרות לאסוף את המוצר באופן אישי וזאת בתיאום מראש עם שירות הלקוחות של החברה.

12.4.     החברה אינה אחראית לכל איחור באספקה השירות או המוצר הנרכש באתר כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה.

 1.  ביטולים והחזרות

13.1.     לקוח המעוניין לבטל רכישה שנתבצעה דרך האתר יפעל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 ותקנות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

13.2.     הלקוח רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, שלא עקב פגם וזאת במידה:

א.    המוצר נמצא באריזתו המקורית שטרם נפתחה;

ב.    טרם נעשה במוצר כל שימוש;

ג.      כנגד תשלום דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

יובהר כי המוצרים נמכרים על ידי החברה כפי שהם ועל הלקוח לבדוק התאמה של המוצר לדרישותיו וזאת בטרם ביצוע המכירה.

13.3.     יובהר כי ביחס למוצרים בהתחייבות להספקה עתידית (למעלה מחודש) דמי ביטול יגבו בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

13.3.1. אין החזר על דמי משלוח (גם אם הלקוח הגיע לאסוף את המוצר)

13.4.     בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, עלות המשלוח והשבת המוצר תחול על הרוכש.

13.5.     במקרה של פגם במוצר, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.

13.6.     אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

13.7.     הזכות לביטול העסקה לא תחול על המוצרים הבאים:

א.      מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995;

ב.      מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

ג.        מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

ד.      מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים).

13.8.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הצעה, עסקה או רכישה של מוצר בכל אחד מהמקרים הבאים:

13.8.1.       כאשר המוצר או השירות אזלו במלאי, במצב זה יהיה רשאי המפעיל להציע מוצר חלופי וככל והמשתמש יחפוץ בכך כספו יוחזר.

13.8.2.       כאשר החברה חושדת כי התבצעה\מתבצעת פעילות שאינה חוקית.

13.8.3.       כאשר החברה סבורה כי נתקיימה תקלה טכנית אשר מנעה\מונעת שימוש סביר באתר או במוצר.

13.8.4.  במידה ונרכשה מערכת הפעלה / אופיס OEM ולא נרכש מחשב נייח או נייד באותה הזמנה.

13.8.5.       כאשר המפעיל סבור כי התרחש כח עליון, מלחמה, פעולות איבה או טרור אשר מונע המשך שימוש סביר באתר.

13.8.6.       כאשר המפעיל סבור כי התרחשה טעות באחד מנתוני מפרט המוצר, בתוכן האתר או בכל עניין הקשור לפרסום המוצרים והשירותים באתר.

13.8.7.       כאשר המפעיל סבור כי נתבצעה פעולה שסותרת אחת מהוראות תנאי שימוש אלה.

13.8.8.       כאשר חברת האשראי אינה מאשרת את פרטיו של אחד מהמשתמשים.

 1. קישורים חיצוניים

14.1.     האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים"), וממקורות אלה אל האתר עצמו.

14.2.     אם לא נאמר במפורש אחרת על ידי המפעיל, קישורים אלקטרוניים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכללא, על ידי המפעיל, לגבי אותם מקורות אחרים.

14.3.     אין המפעיל מתחייב, כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת, כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והמפעיל לא ישא בכל אחריות בקשר לכך.

14.4.     המפעיל אינו אחראי לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

14.5.     מבלי לגרוע מן האמור, המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר. המפעיל אינו אחראי לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 1. רציפות, זמינות ואמינות השירות

15.1.     החברה עושה כל שביכולתה לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אין היא יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לחברה, כדי שתוכל לתקנו.

15.2.     החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה.

15.3.     החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

15.4.     החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. החברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

 1. שימוש בינלאומי באתר

16.1.     לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית למול האתר, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

 1. שיפוי

17.1.     אתה מסכים לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 1. שימוש בצ'אט AI:

18.1.     תשובות אוטומטיות: המידע שמספק הצ'אט AI עשוי להכיל שגיאות או אי-דיוק.

לא ייעוץ משפטי: המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי. יש להתייעץ עם מומחה מקצועי למידע מדויק.

לא ניתן להסתמך באופן מוחלט: אין התחייבות לדיוק בתשובות. מומלץ להתייעץ עם מומחה כשמדובר במקרים חשובים.

המלצה לייעוץ אישי: במקרים חשובים, מומלץ להתייעץ עם נציג אמיתי.

אחריות מוגבלת: אין אחריות לנזקים שיכולים להתרחש מהסתמכות על המידע שנספק.

השימוש בצ'אט AI אינו מחייב את האתר לכל אחריות, והמשתמשים מודעים לאי-דיוקים אפשריים. נמליץ על התייעצות עם מומחה כשמדובר במקרים חשובים.

 1. קניין רוחני

19.1.     כל הדפים המצויים באתר הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

19.2.     האתר והתוכן המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהחברה תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתר. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

19.3.     כל זכויות היוצרים באתר לרבות עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות החברה בלבד ו/או ספקי התוכן של החברה ו/או השותפים העסקיים של החברה.

19.4.     אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

19.5.     שם החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים של החברה והבלתי רשומים של החברה הם קניינה הבלעדי של החברה. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

 1. פרסומת

20.1.     האחריות לתוכן הפרסומות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר. החברה לא בודרת את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתר.

 1. שימוש לרעה באתר והפסקת שימוש

21.1.     החברה שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים בו. אנא דווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

21.2.     החברה שוקדת לוודא, כי השירותים המוצעים באתר לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים. אם אתה חושש כי זכויותיך הופרו, אנא שלח הודעה על כך למשרדנו בהקדם האפשרי לכתובת דוא"ל info@tdsd.co.il ואנו נפעל בהקדם האפשרי כדי לבדוק את תלונתך.

21.3.     יודגש, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ולמנוע פעילות של משתמש באתר באופן זמני או קבוע, על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרים אלו, שבהם החברה סבורה, כי משתמש פעל באופן שנוגד את תנאי שימוש אלה, או בכל עניין שהחברה תמצא לנכון, החברה תנקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותה ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לרבות, ולא רק, במקרים כגון:

21.3.1.  משתמש שמסר פרטים אישיים שגויים.

21.3.2.  משתמש שביצע מעשה\מחדל אשר לטעמה של החברה עלול לפגוע בו או בצדדים שלישיים.

21.3.3.  משתמש שהפר תנאי שימוש אלו.

21.4.     החברה לא תהיה אחראית בגין כל פעולה שגרמה לשיבוש באתר, לרבות, ולא רק, מקרים בהם נעשו פעולות בלתי חוקיות או פעולות של שימוש לרעה באתר, למעט, אם הפעולה נעשתה על ידי החברה עצמה, שלא בתם לב ובזדון.

21.5.     החברה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה סעדים כלשהם.

 1. סמכות שיפוט

22.1.     הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב.

 1. יצירת קשר

23.1.     המפעיל מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר וצדדים שלישים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי נפגעו זכויותך, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן לשלוח אל:

–        טלפון: 03-7281198

–        כתובת: המרכבה 25 חולון

–        דוא"ל: info@tdsd.co.il